Prodej motocyklů, skútrů vodních i sněžných a lodních motorů.

Obchodní a dodací podmínky

1. Základní Informace:

Kupující svou registraci  v systému elektronického obchodu www.zizi.cz stvrzuje, že souhlasí se všemi uvedenými body Všeobecných obchodních podmínek v plném rozsahu.Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném  v den odeslání objednávky.

Pro nákup moto produktů přes e-shop se dodací a obchodní podmínky nevztahují. Taktéž pro bazarové zboží. Zboží je možné vyzvednout pouze osobně na prodejně. Slouží jako rezervace daného modelu.

Provozovatel internetového obchodu je firma Ži & Ži s.r.o., evidovaná u kraj. obch. soudu v Ostravě  C10930
s DIČ CZ49611691 a IČ 49611691. Firma je plátce DPH.

Adresa podnikání:
Trnávka 29, 751 31 Lipník nad Bečvou

Telefon: 581 774 220
E-mail: info@zizi.cz

 

2. Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícím, který si prostřednictvím internetových stránek http://zizi.cz nebo prostřednictvím jiné internetové adresy nebo jiné mobilní aplikace (dále jen „E-shop“) hodlá zakoupit u Prodávajícího zboží nabízené Prodávajícím k prodeji (dále jen „Kupující“).

 2. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 3. Kupující prohlašuje a ujišťuje Prodávajícího, že (i) je oprávněn objednat zboží nabízené Prodávajícím v E-shopu k prodeji (dále jen „Zboží“) a uzavřít kupní smlouvu na Zboží (dále jen „Smlouva“), (ii) veškeré údaje, které v objednávce Zboží uvedl, jsou úplné, přesné a pravdivé, (iii) uzavřením Smlouvy nebo zaplacením kupní ceny za Zboží neporušuje žádné právní předpisy a (iv) že se seznámil před odesláním objednávky s těmito VOP.

 

 UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. K objednání Zboží dochází v jednotlivých dílčích krocích, a to (i) výběrem Zboží, (ii) jeho vložením do nákupního košíku, (iii) sdělením údajů o Kupujícím, (iv) výběrem způsobu platby a dopravy, (v) odesláním objednávky Kupujícím Prodávajícímu. Kupující je při vyplňování objednávky povinnen respektovat pokyny pro vyplňování objednávky. Před odesláním objednávky je Kupující povinnen údaje uvedené v objednávce zkontrolovat. Po odeslání objednávky může Kupující objednávku měnit pouze se souhlasem Prodávajícího.

 2. Doručení objednávky Kupujícího Prodávajícímu potvrdí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po jejím odeslání.

 3. Smlouva je uzavřena doručením vyrozumění Kupujícímu o tom, že Zboží bylo Kupujícímu odesláno, není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.

 4. V případě, kdy Kupující zvolí způsob dopravy Zboží osobní odběr na prodejně Prodávajícího, provádí Kupující odesláním objednávky rezervaci Zboží a k uzavření Smlouvy dochází na prodejně Prodávajícího při osobním odběru Zboží. Pokud si Kupující nevyzvedne Zboží na prodejně Prodávajícího do 7 dnů ode dne, kdy bylo Zboží připraveno k převzetí na prodejně Prodávajícího, rezervace Zboží zaniká.

 5. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky, zejména s ohledem na množství Zboží, jeho ceně, nákladů na dopravu, vzdálenosti apod. oprávněn Kupujícího požádat o potvrzení provedené objednávky ještě jiným vhodným způsobem. Neprovede-li Kupující potvrzení objednávky do 7 dnů od požadavku Prodávajícího na její potvrzení, objednávka zaniká.

 6. V případě, že má Kupující zájem o koupi Zboží prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku než je formulář objednávky, tj. zejména prostřednictvím telefonu nebo emailu, zašle Prodávající, po zjištění informací od Kupujícího, Kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu vyplněnou objednávku, kterou je Kupující povinen Prodávajícímu potvrdit nejpozději do 3 dnů. Objednávka je provedena jejím včasným potvrzením Kupujícím.

 7. Má-li Kupující v úmyslu nakoupit Zboží pro účely výkonu své podnikatelské činnosti, je povinen o tom Prodávajícího informovat a Prodávající je oprávněn stanovit jiný způsob uzavření Smlouvy. Poruší-li Kupující tuto povinnost, je Prodávající oprávněn provedenou objednávku zrušit nebo od uzavřené Smlouvy odstoupit.

 8. Je-li kupní cena uvedená u Zboží zjevně chybná (neodpovídající ekonomické realitě), k provedení objednávky nedochází. Prodávající oznámí Kupujícímu správnou kupní cenu Zboží a k provedení objednávky  dojde teprve odsouhlasením správné kupní ceny Kupujícím. Kupující je povinen správnou kupní cenu Zboží potvrdit Prodávajícímu do 7 dnů.

 9. Vzhledem k pravidelným aktualizacím dostupnosti Zboží v E-shopu Prodávající nezaručuje dostupnost Zboží v době odeslání objednávky Kupujícím. V takovém případě o nedostupnosti Zboží Prodávající informuje Kupujícího bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím do 7 dnů na změně objednávky nebo na prodloužení termínu dodání Zboží, objednávka zaniká.

 10. Na žádost Kupujícího vydá Prodávající Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje, popisem Zboží, cenou Zboží a datem a místem dodávky Zboží a s identifikačními údaji Prodávajícího. Tuto povinnost může Prodávající splnit zasláním kopie objednávky Kupujícímu.

 

KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

  1. Kupní cena za Zboží je uvedena u jednotlivého Zboží a je platná k okamžiku odeslání objednávky a je konečná. Kupní cena za Zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za Zboží jím zvoleným způsobem. Kupní cena je v závislosti na Kupujícím zvolený způsob úhrady kupní ceny za Zboží uhrazena (i) připsáním kupní ceny na účet Prodávajícího v případě volby platby bankovním převodem, (ii) zaplacením kupní ceny na prodejně Prodávajícího v případě volby osobního odběru na prodejně Prodávajícího, nebo (iii) uhrazením kupní ceny přepravci Zboží v případě volby platby na dobírku.

  2. Prodávající si vyhrazuje měnit nebo rozšiřovat způsoby úhrady kupní ceny za Zboží, aniž by tím však byl dotčen Kupujícím již provedený výběr způsobu úhrady kupní ceny za Zboží.

  3. Kupující je povinen rovněž uhradit náklady spojené s úhradou kupní ceny za Zboží v návaznosti na Kupujícím zvolený způsob platby za Zboží. O výši těchto nákladů je Kupující informován při volbě způsobu úhrady kupní ceny za Zboží.

  4. Prodávající je oprávněn změnit kupní cenu za Zboží v případě (i) podstatné změny kurzu české koruny, (ii) výrazné inflaci, (iii) podstatné změně podmínek, za kterých Prodávající odebírá Zboží, (iv) z dalších důvodů mimo dosah Prodávajícího. Změnu kupní ceny za Zboží oznámí Prodávající Kupujícímu. Pokud Kupující s takto změněnou cenou za Zboží do 7 dnů nevysloví souhlas, provedená objednávka zaniká.

  5. Dokladem o výši kupní ceny a dalších nákladů spojených se způsobem platby nebo způsobem dopravy Zboží je objednávka Kupujícího. Prodávající je oprávněn, nikoli však povinen, zaslat Kupujícímu fakturu na jím objednané Zboží, včetně všech nákladů spojených s platbou a dopravou za Zboží. V případě dobropisu faktury zašle Prodávající Kupujícímu dobropis faktury, který Kupující s uvedením data podepíše a zašle zpět Prodávajícímu.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající se zavazuje v návaznosti na Kupujícím zvolený způsob dopravy Zboží předat Zboží přepravci nebo připravit Zboží k předání Kupujícímu na prodejně Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím. Nedojde-li k předání Zboží přepravci nebo k připravení předání Zboží Kupujícímu na prodejně Prodávajícího do 30 dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím, je Kupující oprávněn provedenou objednávku zrušit a Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu za Zboží, byla-li již uhrazena.

 2. Prodávající si vyhrazuje měnit nebo rozšiřovat způsoby dopravy Zboží Kupujícímu, aniž by tím však byl dotčen Kupujícím již provedený výběr způsobu dopravy Zboží Kupujícímu.

 3. O připravenosti Zboží k vyzvednutí na prodejně Prodávajícího v případě volby způsobu dopravy Zboží osobní odběr na prodejně Prodávajícího, nebo o předání Zboží přepravci za účelem jeho dopravy Kupujícímu Prodávající informuje Kupujícího.

 4. Zvolí-li Kupující způsob dopravy Zboží osobní odběr na prodejně Prodávajícího, umožní Prodávající Kupujícímu na jeho žádost prohlídku Zboží a jeho vyzkoušení.

 5. Vlastnické právo přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.

 6. Kupující je povinen rovněž uhradit náklady spojené s dodáním Zboží v návaznosti na Kupujícím zvolený způsob dodání Zboží. O výši těchto nákladů je Kupující informován při volbě způsobu dopravy Zboží. Prodávající je oprávněn dopravovat Zboží od určité výše kupní ceny za jedno nebo více Zboží zdarma nebo za zvýhodněných podmínek.

 7. V případě požadavku Kupujícího na dopravu Zboží mimo území České republiky je objednávka provedena teprve po té, co se Prodávající dohodne s Kupujícím na způsobu dopravy Zboží a na úhradě nákladů na dopravu Zboží

 
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Subjektem pro mimosoudní řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

  2. Reklamace Zboží se řídí obecně závaznými právními předpisy, záručním listem, byl-li ke Zboží vystaven, a Reklamačním řádem Prodávajícího, který je k dispozici zde.

  3. Veškeré informace vztahující se k vlastnostem jednotlivého Zboží jsou uvedeny u jednotlivého Zboží, včetně případného odkazu na stránky výrobce nebo dovozce Zboží, nebo v záručním listu vztahujícím se k jednotlivému Zboží, je-li k tomuto Zboží vystaven, nebo v návodu k použití, je-li k jednotlivému Zboží přiložen, nebo na piktogramu, který je součástí Zboží, a dále vycházejí z obecně známých skutečností vztahujících se k jednotlivému Zboží a ke způsobu jeho užívání.

  4. Prodávající jedná v dobré víře v pravdivost údajů sdělených Kupujícím. Prodávající neodpovídá za to, zda Kupující obdrží prostřednictvím emailu zprávy předpokládané těmito VOP, byly-li zaslány na emailovou adresu sdělenou Kupujícím. Prodávající rovněž neodpovídá za to, zda Kupující obdrží objednané Zboží, zvolil-li Kupující způsob dopravy Zboží prostřednictvím Prodávajícím nabízeného přepravce a Prodávající odeslal Zboží na adresu, kterou mu Kupující uvedl.

  5. Prodávající je oprávněn učinit jakákoli vhodná opatření chránící před automatickým vyplňováním objednávek.

  6. Není-li stanoveno jinak, nevztahují se tyto VOP na darky, které byly Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s uzavřením Smlouvy Kupujícímu k nákupu darovány.

  7. Objednávky, které byly odeslány přede dnem účinnosti těchto VOP, se řídí dosavadními VOP.

V případě objednávky zboží které nemáme skladem,nebo objednávku náhradních dílů zaslanou volně e-mailem počítejte s možností prodloužení dodací lhůty, toto zboží objednáváme u subdodavatelů a nejsme vždy schopni ovlivnit dodací termíny.(standartní termíny jsou uvedeny v kartě zboží)

Takto objednané zboží nelze stornovat ani vracet !!!

Pokud si nejste objednáním a následným převzetím zboží 100% jistí  --  OBJEDNÁVKU NEZASíLEJTE !!!!!

Baterie kyselinové jsou dodávány suché, bez kyseliny.

3. Ceny

Ceny v e-shopu jsou uváděny vždy u jednotlivého zboží. Jsou uvedeny včetně DPH. Uvedené ceny jsou vždy platné ke dni objednání. U položek které nejsou skladem je změna vyhrazena, v případě změny ceny nahoru budete informování e-mailem. Je nutné zdůraznit, že do úplného zaplacení  je zboží majetkem firmy Ži+Ži s.r.o.

 

 

 

5. Způsob platby

Způsob dopravy                                                         na dobírku                    bankovním převodem 

ČR Zásilkovna do 5kg                                                           140,-                           110,-    

ČR Zásilkovna do 10kg                                                          170,-                           140,-

ČR Zásilkovna do 30kg                                                          240,-                           210,-  

Slovensko Česká pošta                                                         260,- (11 EUR)              

                                                                       

                                                           

Při nákupu nad 4.000,- poštovné a balné za 1,- Kč po ČR výdejní místo Zásilkovny.

 

U zásilek nad 22 EUR zasílaných na Slovensko berte prosím na vědomí, že Vám může být při dodání dopočítáno CLO, popř. DPH celním úřadem.

Zásilku můžete sledovat zde: 

https://www.zasilkovna.cz/vyhledavani


Osobní odběr - zboží si vyzvědněte poté co budete informování e-mailem , že zboží je připraveno k odběru v naší  prodejně.

Platba převodem na účet - bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu: 27-2121310207/0100

var. symbol: číslo vaší objednávky

Poštovné zdarma - v případě poštovného zdarma si vyhrazujeme právo určit způsob dopravy

6. Reklamace

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. Účelem tohoto reklamačního řádu vydaného společností Ži+Ži, s.r.o., se sídlem Trnávka 29 Lipník nad Bečvou 75131, IČ: 49611691, evidovaná u kraj. obch. soudu v Ostravě  C10930 (dále jen „Prodávající“), je informovat spotřebitele, jakožto kupujícího, o podmínkách a způsobu uplatnění práv kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“). Reklamace musí být vždy uplatněny v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

  2. Prodávající seznámí kupujícího s reklamačním řádem jeho zveřejněním na internetové stránce www.zizi.cz V případě žádosti kupujícího předá Prodávající reklamační řád kupujícímu v tištěné podobě na prodejně Prodávajícího.

  3. Uzavřením kupní smlouvy v kamenné prodejně či prostřednictvím e-shopu se tento reklamační řád stává nedílnou součástí smluvní dokumentace mezi Prodávajícím a kupujícím.

  4.  Reklamační řád se nevztahuje na reklamaci zboží, je-li z okolností uzavření smlouvy zřejmé, že kupující je podnikatelem. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se v tomto případě řídí obecně závaznými právními předpisy.

  5. V případě rozporu reklamačního řádu se všeobecnými obchodními podmínkami mají přednost ustanovení reklamačního řádu.

 2. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

  1. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li reklamovaná vada na věci, která existovala již v době převzetí, přičemž pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny,

  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, přičemž takovou vadu či opotřebení mělo zboží již při převzetí kupujícím a kupující byl s takovou vadou či opotřebením srozuměn, nebo

  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci, či přirozenou změnou materiálu

  • vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.

  1.  Za vadu zboží nelze považovat vadu, která vznikla nesprávnou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, ledaže bylo zboží smontováno nebo uvedeno do provozu Prodávajícím nebo osobou na straně Prodávajícího.

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy kupující věc převzal

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  1. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Vyskytne-li se vada u spotřebního zboží, je kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího reklamaci do 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží je kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího reklamaci do 12 měsíců od převzetí zboží.

  2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je zboží vadné. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu vady či poškození, pokud kupující užívá vadnou věc dál, ačkoli o vadě ví.

  3.  Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení reklamačního řízení povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, pokračuje záruční doba původně zakoupeného a reklamovaného výrobku. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

  4. V případě, že Prodávající poskytne kupujícímu k nákupu další zboží jako dar a kupující tento dar příjme, neodpovídá Prodávající za případné vady daru. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od kupní smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu vše, čeho koupí získal, a to včetně přijatého daru.

  5. Poskytl-li Prodávající záruku za jakost, a to prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu, uvedením na obalu zboží nebo v reklamě, řídí se její uplatnění tímto reklamačním řádem, pokud není stanoveno v záručním listě nebo v kupní smlouvě jinak. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží.

 1. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  1. Kupující má právo uplatnit reklamaci v kamenné prodejně Prodávajícího, je-li to vzhledem k prodávanému sortimentu možné. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

  2. Kupující, který zakoupil své zboží na e-shopu Prodávajícího, je oprávněn uplatnit reklamaci zboží způsoby uvedenými v odst. 3.1, a také zasláním zboží ve lhůtě na adresu  Prodávajícího – Ži+Ži, s.r.o., REKLAMACE e-shop, Trnávka 29, 75131 Lipník nad Bečvou. Takový postup nezbavuje kupujícího dále popsaných povinností při uplatnění reklamace. Nevyužívejte k zaslání reklamovaného výrobku Z boxy, Alza boxy. Výhradně zasílejte přímo na adresu.

  3.  V případě uplatnění reklamace zasláním zboží dle odst. 3.2 je kupující povinen zaslat reklamaci formou obyčejné nebo doporučené zásilky. Dobírky nebudou přijaty.

  4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen:

  • užít reklamačního protokolu, který je dostupný zde: Formulář pro výměnu, vrácení a nebo reklamaci zboží (formát PDF)

  • povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložením prodejního dokladu, doložením data koupě, doložením záručního listu, či jiným věrohodným způsobem;

  • předložit originál záručního listu v případě, že kupující uplatňuje právo vyplývající ze záruky přesahující rozsah práv z odpovědnosti za vady stanovené zákonem;

  • v případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy odevzdat zboží v původním stavu včetně veškerého příslušenství. V případě, že byl se zakoupeným zbožím poskytnut kupujícímu dar, je kupující povinen vrátit i poskytnuté dary;

  • poskytnout nutnou součinnost pro vyplnění reklamačního protokolu a vyjádřit svým podpisem souhlas s obsahem tohoto protokolu.

  1. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Za toto potvrzení je považována i kopie reklamačního protokolu. Součástí potvrzení je i informace, jakým způsobem bude kupující o vyřízení reklamace informován. Uplatnil-li kupující reklamaci na dálku, je Prodávající povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem, je-li Prodávajícímu znám. V opačném případě je Prodávající povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit zákazníkovi na adresu uvedenou v reklamačním protokolu.

  2. Reklamace se považuje za uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot, hygienicky nezávadné a vysušené. Převzetí reklamovaného zboží, které nebude splňovat uvedené vlastnosti, je Prodávající oprávněn odmítnout.

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

  2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena  a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.

  3. Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 2 může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

  4. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení oprav.

  5. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na osoby určené k provedení opravy. 

  6. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

  7. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne vyřízení reklamace, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající kupujícího předem informovat a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. Kupující může Prodávajícímu také udělit souhlas s likvidací reklamovaného zboží, čímž se Kupující zbavuje povinnosti reklamované zboží převzít.

  8. Reklamace bude zamítnuta, pokud uplatní kupující reklamací vadu, která byla vytýkána již v minulosti a byla na ni poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 2. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

  1. V případě, že zboží má vadu, kterou je možné odstranit a kupující uplatnil reklamaci ve stanovené lhůtě, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že bylo zboží dodáno v menším množství, než které bylo ujednáno nebo bylo dodáno nekompletní zboží, má kupující právo na doplnění toho, co chybí. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

  2. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy tehdy, pokud by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal. V ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

  3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, doplnění toho, co chybí, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy.

  4. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

  5. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Větší počet vad má zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň 3 vady.

  6. Shledá-li kupující při převzetí zboží, že zboží neodpovídá ujednáním kupní smlouvy, je povinen Prodávajícího na tuto skutečnost bezodkladně upozornit. Prodávající je poté povinen zboží bez zbytečného odkladu uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li uvedení zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

  2. V případě, že kupující není spokojený se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, a nedošlo k urovnání sporu dohodou přímo mezi kupujícím a Prodávajícím, má kupující právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

  4. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění reklamačního řádu.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

 
 1. V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Kupující právo od Smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů ode dne dodání Zboží nebo jeho poslední části Kupujícímu. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, bylo-li odstoupení od Smlouvy odesláno Prodávajícímu poslední den lhůty.

 2. Zvolil-li Kupující způsob dopravy Zboží osobní odběr na prodejně Prodávajícího, právo na odstoupení od Smlouvy Kupujícímu nevzniká. Právo na odstoupení od Smlouvy nevzniká Kupujícímu ani v případě, kdy k uzavření Smlouvy došlo v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Kupujícího.

 3. Kupující realizuje své právo odstoupení od Smlouvy vyplněním formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“, který je ke stažení viz níže a který zašle Kupující společně s objednávkou na adresu Prodávajícího  Ži+Ži s.r.o., E-shop, Trnávka 29, 75131 Lipník nad Bečvou. Doručení vyplněného formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“ Prodávající Kupujícímu potvrdí na emailovou adresu Kupujícího, kterou má Prodávající k dispozici.

 4. Podle zákonné úpravy má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy tak, že prodávajícího nejdřív písemně nebo e-mailem informuje o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy formou jednoznačně formulovaného prohlášení a způsobem, který nevyvolává pochybnosti (např. e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou), a to do 14 dní ode dne následujícího po dni, kdy zboží bylo doručeno. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, avšak jeho použití není závazné. 

 5. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Poté zboží ihned, v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, ve kterém kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zašle zpět na adresu.  Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží bylo odevzdáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

 6. S vrácením kupní ceny za Zboží na účet Kupujícího nejsou spojeny žádné náklady na straně Kupujícího. 

 7. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 8. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 9. Prodávající umožňuje výměnu Zboží při splnění následujících podmínek: (i) výměnu lze provést pouze zasláním zboží na prodejnu Ži+Ži s.r.o., E-shop, Trnávka 29, 75131 Lipník nad Bečvou. Výměnu lze provést pouze za Zboží, jehož kupní cena bude nejméně rovnocenná Zboží, které má být vyměněno, (iii) případný doplatek za nové Zboží bude uhrazen v hotovosti (iv) Zboží bude zabaleno v originálním obalu, bude nepoužité, nepoškozené a schopné dalšího prodeje, (v) Kupujícím bude předložen doklad o koupi Zboží. Konečné rozhodnutí o výměně Zboží náleží Prodávajícímu.

8. Výměna a vrácení zboží

Pokud Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje zboží zakoupené v e-shopu www.zizi.cz, máte možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti kalendářních dnů bez udání důvodů. Tento nárok máte na všechny objednávky realizované přes eshop Ži+Ži s využitím všech dopravců. Právo na odstoupení od smlouvy vyplývá z občanského zákoníku. V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Kupující právo od Smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů ode dne dodání Zboží nebo jeho poslední části Kupujícímu. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, bylo-li odstoupení od Smlouvy odesláno Prodávajícímu poslední den lhůty.

Lhůta pro odstoupení začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezmete-li si zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Pokud lhůta končí o víkendu, nebo ve svátek, je jako poslední den lhůty brán nejbližší následující pracovní den. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání zboží, přičemž lhůta je zachována, bylo-li odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu poslední den lhůty.

Ke vrácenému zboží je potřeba vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Peníze za vrácené zboží Vám budou zaslány zpět převodem na Váš účet nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

 

Vrácení zboží zasílejte prosím na adresu uvedenou níže

Vrácené zboží musí být kompletní, jak bylo dodáno (včetně originálně připevněných visaček) a nesmí nést žádné známky poškození nebo nošení.

Zboží nezasílejte na dobírku!

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám dle občanského zákoníku nevzniká.

 

Formuláře pro výměnu, vrácení a reklamaci zboží si můžete stáhnout na tomto odkaze: Formulář pro výměnu, vrácení a nebo reklamaci zboží (formát PDF)

 

Zboží nám doručte na adresu:

Ži+Ži, s.r.o.

Trnávka 29

75131 Lipník nad Bečvou

9. Bazar

Na zboží zakoupené v sekci Bazar se nevztahují běžné reklamační podmínky.

Práva z vadného plnění parg.2165 OZ

Kupující může vytknout vadu,která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Ve smyslu ust.parg.2168 při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu podle parg.2165 až na jeden rok.

Z výše uvedeného vyplývá, že kupující může u prodávajícho vytknout vadu (uplatnit reklamaci) v době dvou let od převzetí věci a tato doba se může zkrátit dle dohody až na jeden rok.


Na zboží ze sekce Bazar není možné vystavit daňový doklad s odpočtem DPH.

Na zboží ze sekce Bazar nelze uplatnit slevy poštovného.

10. Mimosoudní řešení

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Subjektem pro mimosoudní řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

 2. Reklamace Zboží se řídí obecně závaznými právními předpisy, záručním listem, byl-li ke Zboží vystaven, a Reklamačním řádem Prodávajícího, který je k dispozici zde.

 3. Veškeré informace vztahující se k vlastnostem jednotlivého Zboží jsou uvedeny u jednotlivého Zboží, včetně případného odkazu na stránky výrobce nebo dovozce Zboží, nebo v záručním listu vztahujícím se k jednotlivému Zboží, je-li k tomuto Zboží vystaven, nebo v návodu k použití, je-li k jednotlivému Zboží přiložen, nebo na piktogramu, který je součástí Zboží, a dále vycházejí z obecně známých skutečností vztahujících se k jednotlivému Zboží a ke způsobu jeho užívání.

 4. Prodávající jedná v dobré víře v pravdivost údajů sdělených Kupujícím. Prodávající neodpovídá za to, zda Kupující obdrží prostřednictvím emailu zprávy předpokládané těmito VOP, byly-li zaslány na emailovou adresu sdělenou Kupujícím. Prodávající rovněž neodpovídá za to, zda Kupující obdrží objednané Zboží, zvolil-li Kupující způsob dopravy Zboží prostřednictvím Prodávajícím nabízeného přepravce a Prodávající odeslal Zboží na adresu, kterou mu Kupující uvedl.

 5. Prodávající je oprávněn učinit jakákoli vhodná opatření chránící před automatickým vyplňováním objednávek.

 6. Není-li stanoveno jinak, nevztahují se tyto VOP na darky, které byly Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s uzavřením Smlouvy Kupujícímu k nákupu darovány.

 7. Objednávky, které byly odeslány přede dnem účinnosti těchto VOP, se řídí dosavadními VOP.

11. Informační oznámení o ADR

Podle zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen informovat kupujícího, je-li spotřebitelem, o mimosoudním řešení sporů. Dojde-li v souvislosti s nákupem na tomto e-shopu ke sporu mezi společností Ži+Ži s.r.o. a kupujícím, který je spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.